Příklad A

Zadání:

Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou PQR bod P je bodem hrany AB, |AP| : |PB| = 1 : 2, bod Q je středem hrany BC, bod R je bodem hrany FG, |FR| : |RG| = 1 : 3