Příklad B

Zadání:

Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KLM; bod K je středem hrany AB, bod L je bodem hrany GH, |GL| : |LH| = 2 : 1, bod M je bodem přímky CD tak, že bod D je středem úsečky CM