Příklad C

Zadání:

Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou LMN; body L, M, N jsou po řadě středy hran AD, AE, GH