Příklad D

Zadání:

Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KLM; body K, L, M jsou po řadě středy hran AB, AD, GH