Příklad E

Zadání:

Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou AKL; bod L je bodem hrany BC, |BL| : |LC| = 2 : 1, bod K je střed hrany EH