Příklad F

Zadání:

Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou PQR, body P, Q, R jsou pro řadě středy hran DH, AB, FG