Příklad G

Zadání:

Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou HKL; bod K je středem hrany AB, bod L je bodem hrany BC, |BL| : |LC| = 1 : 2