Příklad H

Zadání:

Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KLM; bod K je bodem hrany AE, |AK| : |KE| = 1 : 2, bod L je středem hrany BC, bod M je bodem hrany GH, |GM| : |MH| = 1 : 3